Szczecin dostępny – infrastruktura drogowa

Współcześnie i w latach najbliższych najpowszechniejszym środkiem komunikacji do Szczecina i ze Szczecina oraz wewnątrz aglomeracji jest i będzie samochód. Dla dostępności miasta teraz i w najbliższej przyszłości najważniejsze są i będą drogi. Pod tym względem Szczecin już odczuwa istotne u braki, a w najbliższych latach zagrożeni jesteśmy całkowitym paraliżem. Średniodobowy ruch pojazdów na wschodniej obwodnicy Szczecina, między węzłami Kijewo-Rząśnica-Goleniów wzrastał w kolejnych latach następująco: 2000 r. – 16,5 tysiąca pojazdów 2005 r. – 18 tysięcy pojazdów, 2010 r. – 23 tysiące pojazdów, 2015 r. – 32 tysiące pojazdów. Po zakończeniu budowy trasy S3 na całym jej przebiegu ruch ten wzrośnie do 60 tysięcy pojazdów dziennie, co spowoduje, że nie wyjedziemy z miasta ani przez węzeł Kijewo, ani przez węzeł Podjuchy, zmniejszy się zatem konkurencyjność miasta (wydłużanie dojazdu do portu i na lotnisko oraz do szczecińskich firm i instytucji). Z doświadczeń i obserwacji ruchu na drogach ekspresowych i autostradach wynika, że jest to poziom krytyczny powodujący wyczerpanie się przepustowości przekroju drogi. Zwiastun zatorów komunikacyjnych mamy już w okresie wakacyjnym, gdy ruch sięga około 50 000 pojazdów na dobę.

Zagrożenie to jest dotychczas ignorowane przez rządzących Szczecinem. Inwestycje drogowe podejmowane są i realizowane krótkowzrocznie i opieszale. Krótkowzroczność władz miasta polega na braku perspektywicznego myślenia w kierunku zapewnienia miastu obwodnic i węzłów, oraz wyprowadzenia bezkolizyjnego ruchu poza miasto. Brak jest dokumentacji studialnej uwzględniającej kompleksowe rozwiązania komunikacyjne w całej aglomeracji szczecińskiej. Podejmowaniem działań w obszarze drogownictwa zajmuje się jednocześnie zbyt wiele miejskich struktur: Biuro Strategii Miasta, Wydział Inwestycji Miejskich, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, Tramwaje Szczecińskie, Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej, co należy uprościć i uporządkować. Prezydent miasta musi przejąć na siebie rolę koordynatora miejskich, regionalnych i rządowych prac planistycznych i inwestycyjnych przy współpracy z gospodarzami gmin sąsiednich i samorządem województwa. Opieszałość i złą jakość miejskich inwestycji drogowych poprawić można poprzez lepsze współdziałanie z firmami realizującymi inwestycje, bo takiego współdziałania obecnie w ogóle nie ma, zaś podstawową metodą załatwiania spornych sytuacji są procesy sądowe, które żadnych terminów nie skracają, lecz wydłużają i jakości tez nie mogą zapewnić. Brak gospodarnego i perspektywicznego spojrzenia władz miasta na zagrożenia w obszarze komunikacji drogowej skutkują podejmowaniem inwestycji łatwych do realizacji i finansowania, lecz drugorzędnych dla strategicznych  potrzeb komunikacyjnych czego wymownym przykładem jest most Kłodny – inwestycja stosunkowo droga, estetycznie i funkcjonalnie bardzo wątpliwa, przeznaczona jedynie do komunikacji z Łasztownią, nie mającą większego wpływu ani na dostępność portu ani na rozładowanie ruchu samochodowego w śródmieściu. Wręcz przeciwnie można prognozować, że most Kłodny raczej wygeneruje zwiększony ruch w okolicy Bramy Portowej i ulicy Księdza Kardynała Wyszyńskiego.

Niezwykłą szansą na rozwiązanie szczecińskich problemów jest budowa Zachodniej Obwodnicy Szczecina, której przebieg jest już wytyczony. Zachodnia obwodnica Szczecina planowana jest jako 52 km droga ekspresowa posiadająca dwie jezdnie po dwa pasy ruchu oraz bezkolizyjne skrzyżowania w postaci węzłów drogowych. Obwodnica będzie przebiegała wzdłuż zachodnich granic miasta, a dzięki przeprawie tunelowej Police Święta połączy się z drogą S3 w okolicach Goleniowa. Skomunikowanie terenów zurbanizowanych z drogą ekspresową wymaga jednak harmonijnego współdziałania władz Szczecina z rządem oraz zgodnego zaangażowania samorządów lokalnych. Prezydent Szczecina, jako naturalny lider powinien zaproponować plan współpracy na rzecz rozbudowy sieci drogowej wokół miasta. Planowana inwestycja połączy istniejący układ dróg szybkiego ruchu w aglomeracji szczecińskiej, tworząc jednocześnie „duży” ring. Takie rozwiązanie pozwoli na zwiększenie atrakcyjności komunikacyjnej Szczecina oraz okolicznych gmin, otworzy nowe tereny inwestycyjne, usunie ciężki ruch ze śródmieścia. Mieszkańcy miasta realizując swoje potrzeby transportowe zyskają czas. Dodatkowa przeprawa przez Odrę skróci dystans w kierunkach północnym i północno – wschodnim. Szczecinianie zyskają szybsze połączenie z portem lotniczym. Poprawi się również sprawna komunikacja z atrakcjami turystycznymi Bałtyku. Wyprowadzony ruch tranzytowy z miasta udrożni układ komunikacyjny Szczecina. Mniejsza liczba pojazdów na ulicach pozwoli na szybsze przemieszczanie się. Mniej pojazdów to również ograniczone ryzyko występowania zdarzeń drogowych. Niezakorkowane ulice pozwolą na zbudowanie konkurencyjnego systemu transportu publicznego. Eliminacja pojazdów ciężkich z miasta spowoduje zmniejszenie emisji splin oraz ograniczenie hałasu.

Miasto Szczecin musi pilnie uruchomić odpowiednie procesy planistyczne, aby zaprojektować odpowiednie włączenia się do planowanej obwodnicy zachodniej. Do tej pory brak jest połączeń projektowanych węzłów z istniejącą siecią drogową. Priorytetami są działania zmierzające do wybudowania drogi łączącej „Trasę Północną” z projektowanym węzłem Police oraz włączenie ruchu ze Szczecina do Zachodniej Obwodnicy Szczecina przez węzeł Dobra oraz węzeł Dołuje.

Prognozowane natężenia ruchu wymagają podjęcia decyzji o budowie drugiego pasma ruchu w ciągu ulicy Wojska Polskiego do nowego węzła Głębokie, a także zmiany przebiegu DK 10. Realizacja zadania wymaga wybudowania łącznika pomiędzy ulicami Łukasińskiego i Ku słońcu.

Sieć drogowa prowadząca do szczecińskich portu wymaga usprawnienia. Dwa skrzyżowania (ul. Zwierzyniecka/ul. Kurza i ul. Struga/ul. Gryfińska) należy przebudować, aby uzyskać bezkolizyjną relację w ciągu drogi głównej. Należy również przebudować odcinek ulicy Zwierzynieckiej (od Węzła Kijewo do ul. Kurzej) dostosowując go do ilości pasów ruchu (przed Węzłem i za skrzyżowaniem).

Na dostępność komunikacyjną Szczecina istotny wpływ ma przebudowa skrzyżowania ulic: Granitowa/Krygiera. Inwestycja ma na celu skomunikować prawobrzeżne dzielnice Szczecina i autostradę A6 z centrum miasta. W dotychczasowym planowaniu nie wykorzystuje się potencjału ukształtowania terenu i istniejącego układu drogowego. Potrzebne jest w przyszłości skrzyżowanie wielopoziomowe łączące Węzeł Morwowa z ulicą Floriana Krygiera. Należy podjąć decyzje o budowie drugiej jezdni ulicy Krygiera.

Bartłomiej Sochański 


Do pobrania w PDF: 

Szczecin Dostępny

Natężenie ruchu – Mapy 2010 – 2015r.

Natężenie ruchu – Mapy 2000 – 2005r