Szanowni Państwo,
4. listopada 2018 r. w wyborach samorządowych zdecydujemy, jak zarządzany będzie Szczecin przez najbliższe 5 lat. Prosząc Państwa o udział w wyborach i zabiegając o Wasz głos przedstawiam wizję odpowiedzialnego rozwoju miasta.

Diagnoza

Naturalne piękno Szczecina, jego walory krajobrazowe i przestrzenne, nie mogą przesłaniać czekających nas wyzwań. Szczecin dnia dzisiejszego i najbliższych lat stoi przed dwoma zasadniczymi zagrożeniami. Pierwsze to wyraźne zmniejszanie się liczby mieszkańców w wieku najbardziej twórczym, w konsekwencji brak rąk do pracy, co zaczynamy odczuwać już dzisiaj. Drugie zagrożenie to niesprawiedliwe zarządzanie miastem polegające na niedotrzymywaniu zobowiązań, faworyzowaniu wybranych grup mieszkańców kosztem innych, selektywnej transparentności wydatków publicznych. Wszystko to pogłębia się wraz z nadmiernie przedłużającym się okresem sprawowania władzy przez tych samych ludzi przez ostatnie dwanaście lat i ubiegających się o kolejną pięcioletnią kadencję.

Negatywnym tendencjom demograficznym w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim towarzyszy społeczna dezintegracja, co może niedługo prowadzić do marginalizacji i degradacji miasta i regionu. Wymownym, bo praktycznym i bliskim przykładem takiej demograficznej i cywilizacyjnej zapaści jest sąsiadujący z nami najbiedniejszy, mimo olbrzymich państwowych subwencji, niemiecki kraj związkowy. Szczeciński problem jest jednak jeszcze większy, bo jesteśmy dotknięci niewydolnością komunikacyjną zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną oraz upadkiem przemysłu, czemu dotychczas nie przeciwdziałają żadne kompleksowe programy naprawcze. Wszystkie te zagrożenia dotykają także w mniejszym lub większym stopniu inne polskie i europejskie miasta, ale nie wszystkie razem i nie z taką siłą , a przede wszystkim nie spotykają się z taką jak w Szczecinie bezczynnością władz.

Naszą reakcją jest program: „Szczecin dostępny i sprawiedliwy”, zakładający podjęcie zgodnych i planowych przedsięwzięć przez instytucje samorządowe i rządowe w ramach rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Koordynatorem wspólnych działań dla Szczecina będzie Prezydent Miasta. Fundamentalnymi założeniami programu są poprawa szeroko rozumianej dostępności miasta oraz sprawiedliwe zarządzanie.

Szczecin dostępny

Podstawowym warunkiem oparcia się negatywnym trendom demograficznym jest pilna poprawa dostępności miasta dla wszystkich grup mieszkańców, w szczególności w wieku najbardziej kreatywnym, zarówno mieszkających już w Szczecinie, jak i tych, którzy zechcą u nas zamieszkać. Znaczącej poprawy dostępności wymaga także wypełnianie funkcji metropolitarnych przez Szczecin, który jest miastem położonym granicznie, jednocześnie peryferyjnie względem stolicy – centrum administracyjnego Rzeczypospolitej.

Szczecin potrzebuje dwóch obwodnic: Zachodniego Obejścia Szczecina z przeprawą przez Odrę na północ od miasta oraz Trasy Średnicowej, wewnętrznej z przeprawą na południe od śródmieścia. Pierwsza obwodnica nie tylko odciąży ruch dojazdowy i wyjazdowy ze Szczecina, ale także otworzy nowe tereny inwestycyjne i wyprowadzi transport niebezpiecznych ładunków z Polic poza miasto. Druga zaś ułatwi komunikację miedzy różnymi częściami miasta, a poprzez nową przeprawę mostową zapewni także sprawny dojazd i wyjazd z centrum.

Pilnego usprawnienia wymaga system ruchu poprzez godzenie interesów różnych grup użytkowników dróg oraz właściwą organizację ruchu, w tym zwłaszcza w okresach remontów dróg. Planowanie i projektowanie inwestycji komunikacyjnych musi odpowiadać rzeczywistym potrzebom mieszkańców i być zgodne z kierunkami rozwoju miasta.

Ważną funkcję komunikacyjną wypełniać będzie kolej metropolitalna wsparta dzisiaj finansowaniem centralnym. Szczecin potrzebuje nowych połączeń lotniczych i wodnych. Lotnisko w Goleniowie powinno obsługiwać więcej lotów i pasażerów. Od wielu lat na rewitalizację oczekuje lotnisko w Dąbiu przeznaczone dla małych, biznesowych i turystycznych maszyn. Dostęp do szczecińskiego portu zapewni pogłębienie toru wodnego. Konkurencyjność portów determinuje infrastruktura dostępowa. Miasto powinno zaangażować się w inwestycje drogowe i nowe rozwiązania komunikacyjne sprzyjające rozwojowi wydajności transportu morskiego. Trzeba też zadbać o odpowiednie pogłębienie reprezentacyjnych nabrzeży miejskich, aby mogły przy nich cumować duże statki pasażerskie. Północ i południe miasta mogą łączyć regularne rejsy małych statków.

Dostępność miasta polegać powinna także na zapewnieniu mieszkańcom dobrych warunków zamieszkania i zatrudnienia. Samorząd powinien się bardziej aktywnie włączyć w budowę i finansowanie mieszkań dla młodych ludzi podejmujących pierwszą pracę i zakładających własne rodziny. Nie jak to ma miejsce obecnie w symbolicznej wielkości udostępnianych mieszkań. Potrzeba większego zaangażowania miasta.

Wygodniejszy dostęp do miejskich usług zapewnią osiedlowe centra społeczne, gdzie mieszkańcy w każdym wieku będą mogli realizować swoje potrzeby i zainteresowania towarzyskie, sportowe i kulturalne. Wreszcie, dostępny Szczecin to także dostępna dla każdego mieszkańca administracja samorządowa, odpowiadająca na potrzeby mieszkańców i załatwiająca ich sprawy rzetelnie i niezwłocznie, dostępny Prezydent Miasta i radni, wyposażeni w rzeczywisty wpływ na zarządzanie miastem.

Miasto dostępne sprzyjać będzie poprawie warunków życia, a zatem indywidualnym i rodzinnym decyzjom o pozostaniu lub osiedleniu się w Szczecinie, co spowoduje rozwój twórczości w różnych dziedzinach.

Odradzającą się produkcję statków miasto będzie wspierać przez promocję i sprzyjający program płatności podatków od nieruchomości. Dotyczy to także innych przedsiębiorstw gospodarki morskiej. Miasto powinno w dopuszczalny sposób pomagać przedsiębiorstwom innowacyjnym, zwłaszcza rozpoczynającym działalność oraz przedsiębiorstwom oferującym atrakcyjną pracę. Trzeba lepiej wykorzystać potencjał Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Pozytywna twórczość potrzebna jest przy kształtowaniu miejskiej estetyki, zwłaszcza w zakresie nośników reklamowych. Nowego zagospodarowania wymagają Łasztownia z centrum wystawienniczym, usługowym i kongresowym oraz place: Orła Białego, Tobrucki i Żołnierza Polskiego.

Szczecin, jako miasto uniwersyteckie i transgraniczne, miejsce konferencji i badań naukowych inspirować będzie debatę o nowej Europie.

Szczecin sprawiedliwy

Rzeczywiste poczucie wspólnoty mieszkańców, które jest warunkiem integracji i cywilizacyjnego sukcesu wymaga zaufania mieszkańców do władz oraz uczciwego i sprawiedliwego zarządzania. Niedopuszczalne jest składanie przez rządzących obietnic bez pokrycia albo wycofywanie się z własnych zobowiązań. Pomimo podpisanych z radnymi Prawa i Sprawiedliwości umów rządzący Szczecinem nie wykonali szeregu zobowiązań: nie wybudowali ani aquaparku, ani stadionu, nie zaczęli nawet modernizacji lotniska w Dąbiu, ani Teatru Letniego, nie zrealizowali Trasy Północnej, nie zmodernizowali ulicy Szafera, nie przebudowali Tamy Pomorzańskiej oraz ulicy Hożej, nie wybudowali linii tramwajowej na Gumieńcach, nie ograniczyli ciężkiego transportu tranzytowego w centrum miasta, nie zrealizowali systemu parkingów, nie wprowadzili istotnych akcji które zmniejszyłyby znacznym stopniu ilość pustostanów w mieście jednocześnie czyniąc je dostępnymi dla mieszkańców w trybie naboru na lokale komunalne lub socjalne, nie wybudowali nowych żłobków oraz domów pomocy społecznej, nie wprowadzili żadnej poważnej polityki senioralnej ani mieszkaniowej, brak jest projektów społecznych i infrastrukturalnych na terenie osiedli, nie zlikwidowano toalet zlokalizowanych poza mieszkaniami oraz budynkami. Wszystkie te zaległości naprawimy. 

Na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia decyzje rządzących miastem wyraźnie naruszyły zasadę sprawiedliwości. Wszystkie grupy społeczne mają prawo do odpowiedniego traktowania. Rozwój poszczególnych dzielnic musi być symetryczny, co powinien uwzględniać transparentny miejski plan inwestycyjny. Tymczasem są w mieście zapomniane przez władze ulice, gdzie nie zrobiono nic przez ostatnie 40 lat, a są i takie, gdzie miasto inwestuje duże środki dla partykularnych interesów. Decyzje dotyczące remontów ulic i chodników powinny należeć w większym stopniu do samych mieszkańców, a w mniejszym do urzędników.

Odrębnym programem inwestycyjnym, architektonicznym i społecznym należy objąć szczecińskie śródmieście i obszary szczególnie dotknięte transformacją. Dla właścicieli i współwłaścicieli domów miasto musi stworzyć program ulepszeń, zaś dla lokatorów kamienic w centrum program kompleksowej kanalizacji i budowy łazienek. Wszystkie budynki w centrum objąć musi program remontu elewacji.

Grupami społecznymi wymagającymi szczególnej pomocy ze strony miasta są ludzie w wieku dojrzałym, wymagający pomocy oraz ludzie młodzi wchodzący dopiero w życie zawodowe. Dla obu tych grup stworzone muszą być specjalnie dedykowane programy wsparcia.

Wszelkie wydatki budżetowe, w szczególności zlecanie przez miasto różnego rodzaju usług, powinny być całkowicie transparentne zarówno w odniesieniu do Urzędu Miasta, jak i miejskich spółek oraz instytucji. Wykonując wzajemne umowy miasto szanować powinno zasadę współdziałania stron.

Miejskie dotacje dla organizacji pozarządowych powinny być przyznawane w odpowiedniej wysokości.

Dotrzymujemy słowa

Takiej postawy władz miasta wymaga elementarne poczucie społecznej sprawiedliwości i taką postawę będziemy prezentować. Podobnie jak Prawo i Sprawiedliwość, wielokrotnie udowadniałem, że dotrzymuję słowa. Po wielu latach spychania nas na prowincję, Szczecin stoi przed wyjątkową szansą powrotu do ekstraklasy miast polskich i europejskich. Słowa Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego: „Silny Szczecin, silne Pomorze Zachodnie, to polska racja stanu.” niech będą przesłaniem i dla rządu Rzeczypospolitej, i dla nas, mieszkańców Szczecina.

Bartłomiej Sochański